ZASTRZEŻENIA PRAWNE
****1.Wszelkie prawa autorskie, w tym do układ graficznego oraz prawa do zamieszczonych elementów graficznych, stanowi± wył±czn± własno¶ć NEW MEN CENTER Sp. z o.o. o ile nie zostały w sposób wyraĽny zaznaczone inaczej. Przedmioty tej własno¶ci nie mog± być powielane jak±kolwiek technik±, przesyłane, odtwarzane, rozprowadzane, udostępniane, zmieniane, przechowywane, ani w inny sposób wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody NEW MEN CENTER Sp. z o.o., poza pojedyncz± kopi± w pamięci nietrwałej komputera należ±cego do użytkownika odwiedzaj±cego wyszukiwarkę oraz pojedyncz± kopi± w pamięci cache na dysku twardym takiego komputera.

2.Wszelkie elementy portalu korzystaj± z ochrony na podstawie przepisów o ochronie praw autorskich, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ochronie znaków towarowych oraz innych praw i nie mog± być powielane zarówno w cało¶ci jak i w czę¶ci.

3.NEW MEN CENTER Sp. z o.o. zastrzega niniejszym, że o ile nie zostanie to wyraźnie zaznaczone, nie będzie traktować jakichkolwiek informacji przekazanych poprzez użytkowników wyszukiwarki jako informacje zastrzeżone lub informacje o charakterze poufnym. Przekazując do NEW MEN CENTER Sp. z o.o. jakiekolwiek informacje i dane, o ile odmiennie nie zostanie przez NEW MEN CENTER Sp. z o.o. zaznaczone, użytkownicy udzielają NEW MEN CENTER Sp. z o.o. bezwarunkowej zgody, bez prawa do wynagrodzenia, na użycie, powielanie, wyświetlanie, odtwarzanie, zmianę, przesyłanie i rozprowadzanie takich informacji, jak również wyrażają zgodę na wykorzystanie przez NEW MEN CENTER Sp. z o.o. pomysłów, know-how, oraz innych przedmiotów własności intelektualnej w dowolny sposób według wyłącznego uznania NEW MEN CENTER Sp. z o.o..

4.W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie, NEW MEN CENTER Sp. z o.o. niniejszym zastrzega brak swojej odpowiedzialności za wszelkie straty i inne szkody poniesione przez użytkowników, a wynikające z korzystania przez nich ze strony www.tphu.pl i uczestnictwa w organizowanym za jego pośrednictwem konkursie. W szczególności NEW MEN CENTER Sp. z o.o. zastrzega brak swojej odpowiedzialności za niepoprawne działanie strony, w tym powodujące utratę bądź niekompletność informacji przekazywanych przez użytkowników do strony lub przez stronę użytkownikom, spowodowane problemami technicznymi sieci oraz urządzeń wchodzących w skład sieci Internet, bądź wynikającymi z niedrożności tych sieci oraz niesprawności urządzeń

5.NEW MEN CENTER Sp. z o.o. zastrzega niniejszym brak swojej odpowiedzialności za wszelkie straty i inne szkody poniesione przez użytkowników, a wynikające z wystąpienia zdarzenie siły wyższej, tj. nadzwyczajnego zewnętrznego zdarzenia, którego wystąpienia NEW MEN CENTER Sp. z o.o. nie mógł w sposób uzasadniony okolicznościami przewidzieć, ani którego skutkom nie mógł za pomocą zwykłych środków zapobiec. Do zdarzeń o charakterze siły wyższej należy zaliczyć także taką zmianę obowiązującego z Polsce prawa , lub wydanie takiej decyzji administracyjnej o charakterze generalnym bądź indywidualnym, które uniemożliwią lub znacznie utrudnią prowadzenie strony.

6.Jakakolwiek korespondencja przesłana do domeny tphu.pl w Internecie lub do NEW MEN CENTER Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest przesyłana jako korespondencja nie mająca w żadnym przypadku charakteru prywatnego lub poufnego, a NEW MEN CENTER Sp. z o.o. nie jest zobowiązana do powstrzymania się od odtwarzania, publikacji lub jakiegokolwiek innego działania w wykorzystaniu otrzymanej tą drogą korespondencji w jakimkolwiek celu. NEW MEN CENTER Sp. z o.o. ma zapewnioną pełną swobodę w wykorzystaniu zawartości jakiejkolwiek korespondencji otrzymanej drogą elektroniczną, włączając w to wykorzystywanie prezentowanych pomysłów lub koncepcji, metod oraz wiedzy w tej korespondencji zawartej w jakimkolwiek celu, także w celu rozwoju, wytwarzania lub/oraz marketingu produktów i usług.

7. Materiały oraz informacje zawarte w niniejszym portalu są przedstawiane na zasadzie „Takie jakie są”. Pozbawione są jakiejkolwiek gwarancji każdego rodzaju, zarówno wyrażonej bezpośrednio jak i domniemanej, włączając w to bez żadnych ograniczeń jakąkolwiek gwarancję prawidłowości informacji oraz jakości usług lub produktów otrzymywanych za pośrednictwem lub w związku z wykorzystaniem strony. Nie zapewnia się również żadnej, nawet domniemanej gwarancji przydatności produktów do sprzedaży lub ich przydatności do jakiegokolwiek innego celu. Nie zapewnia się także zachowania prywatności czy poufności materiałów lub nienaruszania innych praw z nimi związanych.

NEW MEN CENTER Sp. z o.o. rezerwuje sobie prawo do zmian powyższych zastrzeżeń oraz wyłączeń od odpowiedzialności w każdym dowolnie wybranym terminie.