Zapraszamy do złożenia oferty na roboty budowlane polegające na budowie budynku handlowo-usługowego w Trzebini na działkach oznaczonych nr 2504/2, 1891/2, 2504/8, 1710/28, 2504/3, 2504/4, 2504/1 przy ul. Tuwima, zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 91/2013 z dnia 25 lutego 2013.

Wizualizacja projektu na stronie: www.tphu.pl

Szczegółowy zakres robót określają dokumentacja projektowa do pozwolenia na budowę oraz kosztorys ofertowy z tabelą elementów scalonych.
Informacje oraz dokumenty niezbędne do przygotowania oferty można
pobrać ze strony po uzupełnieniu ankiety poniżej.

Zapytanie ofertowe

I. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.

II. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.). Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi z wyłączeniem przepisów, zasad i trybów przewidzianych w ustawie Pzp ze względu na fakt, iż Zamawiający nie jest Zamawiającym w rozumieniu art.3 ust.1 pkt. 3 cytowanej ustawy oraz nie zachodzą okoliczności, o których mowa w  art. 3 ust. 1 pkt 5 tejże ustawy.

Prosimy o przedstawienie ofert w oparciu o załączony przedmiar robót budowlanych.

Termin realizacji przedmiotu umowy od 1 marca 2014r.

III. Sposób przygotowania oferty

1. Ofertę składa się , pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
2. Ofertę należy złożyć do dnia 30.11.2013 roku.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Ofertę należy przesłać pocztą na adres:

Trzebiński Pasaż Handlowo Usługowy Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie    (30-716) ul. Przewóz 2 piętro I

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana czytelnie, trwałą techniką i podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań  w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

5. Do oferty winien być załączony kosztorys ofertowy z tabelą elementów scalonych sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót, pod rygorem odrzucenia oferty.

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. W przypadku odrzucenia oferty Wykonawca nie obciąży, teraz ani w przyszłości, kosztami jej wykonania spółki Trzebiński Pasaż Handlowo Usługowy Sp. z o.o. ani jakiegokolwiek podmiotu z nią związanego.

7. W ofercie musi się znaleźć sformułowanie, że oferta ważna jest przez cały okres realizacji zlecenia i że zmiany koniunktury na rynku nie będą mieć na nią wpływu.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami

10. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych

11. Oferta musi zawierać:
+ dane oferenta
+ datę wystawienia oferty i termin jej ważności
+ cenę netto, VAT, cenę brutto
+ termin gwarancji
+ cenę roboczogodziny za prace nie objęte kalkulacją

IV. Sposób obliczenia ceny

1. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

2. Cena ryczałtowa winna obejmować pełny zakres robót określonych w dokumentacji projektowej, umowie i przedmiarze robót. Ustalona w ten sposób cena ma charakter stały i niezmienny niezależnie od rozmiarów robót budowlanych i kosztów ponoszonych przez wykonawcę podczas ich realizacji.

V. Minimalny okres gwarancji jaki może zaoferować wykonawca to 36 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 36 m-cy, zostanie odrzucona.

Podaj wszystkie dane:

Nazwa firmy:

Adres WWW:

Osoba do kontaktu:

E-mail:

Nr telefonu:

Wiadomość:

Zaznacz (max. 3):

« Powrót