REGULAMIN KONKURSU NA LOGO I NAZWĘ
Centrum Wygodnych Zakupów§ 1
Organizator
Organizatorem Konkursu na logo i nazwę dla Centrum Wygodnych Zakupów wchodzącego w skład Trzebińskiego Pasażu Handlowo Usługowego w Trzebini zwanego dalej Konkursem jest NEW MEN CENTER Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini przy ul.Długiej 125 – partner inwestycji, zwany dalej Organizatorem.

§ 2
Cel konkursu
1. Celem Konkursu jest pozyskanie znaku graficznego lub słowno- graficznego, pełniącego funkcję logo, które mogłyby jak najlepiej pełnić funkcję oznaczenia i odróżnienia w obrocie gospodarczym.
2. Informacje o Trzebińskim Pasażu Handlowo Usługowym dostępne są na stronie internetowej www.tphu.pl lub w siedzibie organizatora (pawilon Dyskont MEN).

§ 3
Uczestnicy
1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
1) pisemna akceptacja i przestrzeganie warunków Konkursu przesłana w formie elektronicznej na adres konkurslogo@nmcenter.pl
2) dostarczenie jednej pracy konkursowej zgodnie z wymaganiami, o których mowa
w niniejszym regulaminie zapisanej w formie elektronicznej JPG na adres konkurslogo@nmcenter.pl
3. Nadesłanie pracy konkursowej równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu

§ 4
Szczegółowe warunki Konkursu
1. Konkurs trwa od 20 marca 2012 r. do 20 maja 2012 r.
2. Zadaniem konkursowym jest zaproponowanie znaku graficznego lub słowno- graficznego, pełniącego funkcję logo, które mogłyby jak najlepiej pełnić funkcję oznaczenia i odróżnienia w obrocie gospodarczym CENTRUM WYGODNYCH ZAKUPÓW wchodzące w skład Trzebińskiego Pasażu Handlowo Usługowego.
3. Jako praca konkursowa mogą zostać zgłoszone obie propozycje: na nazwę oraz logo; lub też jedna propozycja: tylko na logo lub tylko na nazwę. Jedna praca konkursowa to jeden wariant propozycji (nazwy i logo albo tylko nazwy albo tylko logo).
4. Proponowana nazwa powinna kojarzyć się z możliwością szybkich i wygodnych zakupów i usług oferowanych w centrum. Nie może być tłumaczeniem lub przekształceniem nazwy istniejącego w Polsce lub na świecie przedsięwzięcia związanego z ogólnie pojętym handlem i usługami powszechnymi. Nazwa powinna być krotka, łatwa do zapamiętania, skojarzenia oraz wymówienia.
5. Proponowany znak graficzny lub słowno-graficzny mający pełnić funkcje logo:
a. powinien pozostawać w kręgu skojarzeń o których mowa w ust. 3 powyżej,
b. nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego (kontekst obraźliwy) oraz praw do innych znaków słownych, graficznych oraz słowno-graficznych funkcjonujących w obrocie.
6. Projekt logo może być czarno-biały, w odcieniach szarości lub wielobarwny. Prace konkursowe muszą być dostarczane rastrowym (np. png lub JPG) w rozdzielczościach, w których krótszy z boków logo będzie miał max. 200px
7. Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez uczestnika Konkursu
8. Uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę konkursową.
9. Prace konkursowe należy przesłać drogą elektroniczną na adres: konkurslogo@nmcenter.pl z tematem : Zgłoszenie w konkursie na nazwę i logo dla Centrum Wygodnych Zakupów – praca konkursowa

§ 5
Wybór i komisja
1. Oceny zgłoszonych w wyznaczonym terminie prac dokona komisja składająca się z przedstawicieli inwestora i partnera inwestycji.
3. Kryterium oceny komisji stanowić będzie trafność zaproponowanych treści i wzornictwa do funkcji, jaką spełniać ma odpowiednio nazwa i logo dla Centrum Wygodnych Zakupów

§ 6
Nagrody
1. Komisja osobno oceniać będzie prace zgłoszone w kategorii NAZWA i osobno w kategorii LOGO.
2. Zarówno autorom najlepszych prac w kategorii NAZWA, jak i autorom najlepszych prac w kategorii
LOGO zostaną przyznane nagrody w formie pieniężnej, w wysokości 500,00 PLN (pięćset złotych) każda.
3. Dopuszcza się możliwość przyznania nagród w obu kategoriach temu samemu Uczestnikowi
5. Organizator Konkursu pobierze zryczałtowany podatek w wysokości 10% wartości nagrody, przed jej wypłatą laureatowi, jeśli w konkretnym przypadku będzie on należny zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 7
Ogłoszenie wyników i promocja laureata
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2012 r., ujawnieniem na stronie internetowej www.tphu.pl zwycięskiego logo i nazwy, a zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony drogą mailową , na adres , z którego dostarczył pliki z logo i nazwą o rozstrzygnięciu Konkursu.
2. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie możliwość podawania do publicznej wiadomości informacji o laureacie konkursu.

§ 8
Prawa autorskie
W momencie zgłaszania prac konkursowych Uczestnicy Konkursu:
1. przenoszą na Organizatora całość autorskich praw majątkowych do zgłoszonych prac konkursowych:
1) nieodpłatne i bezterminowo oraz bez jakichkolwiek ograniczeń, na wszystkich polach eksploatacji całość autorskich praw majątkowych do niniejszej pracy zgłoszonej na Konkurs nazwy i logo (znaku graficznego lub słowno-graficznego) Centrum Wygodnych Zakupów
2) Pola eksploatacji obejmują przede wszystkim, ale nie wyłącznie: prawo do powielania pracy w każdy sposób i jakąkolwiek techniką, tak w całości jak i w części, dokonywania wszelkich opracowań pracy (zmiany układu, przystosowania oraz tłumaczenia), upublicznienia, oznaczania utworem w obrocie (wprowadzania do obrotu), a także wszelkich innych form korzystania z pracy jako utworu w celu zastosowania pracy jako nazwy i logo Centrum Wygodnych Zakupów, włącznie z prawem do rejestracji jako znaku towarowego.
2. wyrażają nieodwołalną zgodę na rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych od niniejszej pracy jako utworu;
3. zobowiązują się też przez czas nieoznaczony nie wykonywać autorskich praw niemajątkowych do niniejszej pracy jako utworu w sposób mogący utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pracy jako utworu w zastosowaniu jako nazwy i logo Centrum Wygodnych Zakupów.

§ 9
Ochrona danych osobowych
1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z poźn. zm.) dla potrzeb Konkursu.
2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz do ich poprawiania.

§ 10
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu Konkursu i przedłużenia terminu zgłaszania prac konkursowych do Konkursu, z wyłączeniem zmiany zasad przyznawania nagrody przewidzianych w § 6 Regulaminu Konkursu oraz do ewentualnego niewyłonienia zwycięzcy Konkursu.
2. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem prac konkursowych ponosi uczestnik Konkursu.
3. Nie przewiduje się procedury jakichkolwiek odwołań, ani wniosków o ponowne rozstrzygnięcie sprawy, w tym o ponowną ocenę zgłoszonej pracy.
4. Ewentualne spory między Organizatorem a uczestnikami Konkursu będą rozstrzygane w drodze wzajemnych negocjacji podjętych w dobrej wierze, a w przypadku niemożności wyeliminowania sporu rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.